ยี่ห้อ
 
ข้อมูล
 
ตรวจค่าส่งพัสดุไทย
ประเทศปลายทาง:   น้ำหนัก:  กรัม
 
 
ไปรษณีย์ไทย
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าน่าสนใจ
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080
10,700.00 บาท 6,955.00 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II
12,198.00 บาท 7,928.70 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100
13,428.50 บาท 8,728.53 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120
16,852.50 บาท 10,954.13 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160
19,848.50 บาท 12,901.53 บาท
 
ข่าวสารน่าสนใจ

 

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying All Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

www.neofreshthai.com -- Our 24-hour Internet Online Shopping e-Commerce Website for Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

 

 

 

NeoFreshThai.Com -- e-Commerce Registration Certificate Number -- ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

 

Sign In to SKYPE and Contact us thru our skype name  -- neofreshthai.com

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying  Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

Royalty Free Images -- Upload Your Photo and Earn Money! -- เสนอขายภาพของคุณให้กับเรา แล้วรับตังค์

 

 

Kodak Gallery

 

 

i-Store.Zone -- by i-Prosper.Org

 

 

http://th.priceprice.com

 

 

Great Gifts at Low Prices!

 

 

บจ.นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล -- Neo Liners International Co Ltd. - Photo Niche & IT Trade Zone

 

 

 

 

Enjoy Free Shipping!

 

 

i-NeoTech.Com -- Good Deal for buying Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying  Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

i-Store.Zone -- by i-Prosper.Org
 

นโยบายความพึงพอใจลูกค้า

นโยบายเน้นความพึงพอใจลูกค้า  (Customer Satisfaction Policy)  ::

ทาง เว็บไซต์ neofreshthai.com  มีนโยบาย สรรหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตลอดจน สินค้า และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาไว้ให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา  เว็บไซต์ของเรามุ่งเน้น และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังที่ได้ระบุไว้ ที่ในรายละเอียด :  นโยบายเกียวกับสินค้า  Merchandise Policy   

อย่างไรก็ตาม ถ้า ในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่สบายใจ ความคับข้องใจใดใด อันเกิดจากสินค้าและบริการของเรา ลูกค้าสามารถดำเนินการร้องเรียนเข้ามายังเราได้ โดย ทางเว็บไซต์ของเรา มี มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังต่อไปนี้  :

I.  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน  : 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต  ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

1. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
ผู้ตรวจสอบของเว็บไซต์ neofreshthai.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม ผู้ตรวจสอบของเว็บไซต์ neofreshthai.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง neofreshthai.com ได้ 3 ช่องทาง คือ
 
ช่องทางที่ 1 : จดหมายทางไปรษณีย์ 
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
ทางเว็บ neofreshthai.com และส่งมาได้ที่ ที่อยู่บริษัทของเว็บไซต์ของเรา ดังนี้ :

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
( นีโอเฟรชไทย ดอท คอม )
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ตู้ ป.ณ.  45  ปณจ. ภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  1 0 1 6 0 

หรือ  

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(นีโอเฟรชไทย ดอท คอม)
466/31 ชั้น 5  อาคารจี.พี.เฮ้าส์ สาทร
ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  1 0 1 2 0


ช่องทางที่ 2 : จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail address : neoliners@gmail.com , neofreshthai@gmail.com 
  

ช่องทางที่ 3 : ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ neofreshthai.com ของเรา โดยสามารถกรอกข้อความ และระบุรายละเอียด ได้ที่ ลิ้งค์ ด้านล่างนี้
โปรดคลิก ที่นี่  :  ติดต่อเรา  


ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต  ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com จะพยายามดำเนินการช่วยเหลือท่านลูกค้าในการแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อท่าน แต่ ทั้งนี้ ปัญหา ข้อร้องเรียน และความผิดพลาดต่างๆ ต้องไม่มีเหตุอันเกิดจากข้อยกเว้น และข้อจำกัดความรับผิด ดังต่อไปนี้ 

II.  ข้อจำกัดความรับผิด  : 

1. ข้อจำกัดความรับผิด
    ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของลูกค้าหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของลูกค้าด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากสินค้า บริการ หรือ การเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ด้วยความประมาท หรือ ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ คำแนะนำ วิธีการใช้ที่ถูกต้อง ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลผู้ติดตามของลูกค้า ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ ผ่านทางเว็บไซต์ neofreshthai.com หรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูล เนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อลูกค้าหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา 

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆ ของทางเว็บไซต์ neofreshthai.com ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆโปรแกรม  โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า

2.การชดเชยค่าเสียหาย
    ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ หรือ การกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้น ด้วย

3.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
    ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของ ลูกค้าในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล ในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้น เราขอแนะนำให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com  เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน  ดังนั้น กรุณาติดต่อเรา หากลูกค้าต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของลูกค้า

4.การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
    ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

5.การใช้งานอันไม่เหมาะสม
    ลูกค้าตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ neofreshthai.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามก หรือ ผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากลูกค้าได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และ ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com หรือ บุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ทางเว็บไซต์ neofreshthai.com หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

 

 

Customer Satisfaction Policy  ::

Customer Satisfaction Policy of our website  -- neofreshthai.com, is the same as indicated on the statement shown in Thai.